РЕЄСТРАЦІЯ ТА КОРПОРАТИВНІ ВІДНОСИНИ

Корпоративне право – це сукупність юридичних норм, які регулюють правовий статус, порядок створення, реорганізації, ліквідації підприємницької діяльності, а також порядок і правила здійснення операцій з частками в статутному капіталі юридичних осіб.      

Правовідносини, які регулює корпоративне право, за своєю правовою природою є складними, різноплановими. Специфіка його полягає у тому, що воно пов’язано із різними галузями права: господарським, цивільним, податковим, трудовим тощо, а також із сферою правового регулювання питань банкрутства.

Корпоративне право є основою ведення будь-якого бізнесу і представляє собою галузь права, що регулює правовий статус суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм, порядок їх створення, перетворення, управління та ліквідації, а також відносини, що виникають між ними.

Правильний підхід до розвитку свого бізнесу та захисту своїх корпоративних прав неможливий без якісних юридичних послуг. Юридичний супровід бізнесу сьогодні виступає інструментом досягнення поставлених завдань та цілей у рамках правового поля. Дійсно, у ході реалізації підприємницької діяльності або здійснення корпоративних правовідносин виникають різного роду питання, які потребують якісної юридичної оцінки і змістовної консультації. Як правило, юридична допомога у корпоративних справах полягає у розробці і підготовці установчих та внутрішніх документів, комплексному юридичному супроводу реорганізації і ліквідації діяльності юридичної особи, робота із складанням різного роду правової документації, участь у врегулюванні корпоративних конфліктів, та супровід угод по злиттю/поглинанню а також надання послуг представництва в судових інстанціях з метою захисту корпоративних прав і інтересів.

Ми пропонуємо клієнтам повний спектр юридичних послуг у сфері корпоративних відносин, включаючи юридичний аудит, ліцензування, отримання дозволів, проведення переговорів, підготовка проектів договорів та інших необхідних документів.

Юристи та адвокати компанії здійснюють повне комплексне забезпечення створення і діяльності юридичних осіб, в тому числі: організацію проведення загальних зборів засновників (акціонерів, учасників), захист клієнтів перед державними контролюючими органами, консультування з питань реєстрації та дотримання корпоративного законодавства.

Пропонуємо наступні юридичні послуги з корпоративного права:

Процедура реєстрації, ведення та  навіть ліквідація ФОП  процес складний, який регулюється великою кількістю нормативно-правових актів і законів. Діяльність ФОП постійно переслідується непередбачуваністю ситуацій і складним правових полем, розібратися в якому здатний тільки кваліфікований фахівець. Звернення до адвоката мінімізує потенційні ризики, а також дозволяє клієнту заощадити час, сили і ресурси.

Наші Адвокати допоможуть Вам:

 • підготувати документи;

 • здійснити реєстрацію у державного реєстратора;

 • замовити виготовлення печатки (за необхідності);

 • здійснити реєстрацію платником ПДВ або ЄП за необхідності.

Постановка на облік в податковій відбувається автоматично. Постановка на облік в Пенсійному фонді та інших фондах не потребується.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) — це господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном і не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників. Кількість учасників товариства не обмежується. Учасниками товариства можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Процедура реєстрації ТОВ – процес складний та трудомісткий, який передбачає наявність спеціальних знань та досвіду. Враховуючи це, збір та підготовка необхідних документів потребують уважності та професійного підходу. Державна реєстрація ТОВ складається з декількох послідовних етапів:

 1. аналізу та підготовки інформаційних даних для оформлення документів (вказані в них відомості повинні бути вірогідними та не суперечити закону про створення ТОВ);
 2. підготовка, підписання документів для подальшої їх передачі державному реєстратору;
 3. внесення даних в єдиний державний реєстр (заключний етап процедури реєстрації).

Виконати відкриття ТОВ власними силами досить складно та довго. Звернувшись за допомогою до спеціалістів нашого адвокатського об'єднання, клієнти зможуть заощадити не тільки вільний час, але й кошти. Нашими адіокатами також може бути виконана реєстрація учасників загальних зборів ТОВ, та проведена електронна реєстрація суб’єкта господарювання. 

Акціонерне товариство (АТ) – це господарська організація, статутний капітал якої поділений на частини однакової номінальної вартості, корпоративні права на які засвідчуються акціями. Акції акціонерного товариства іменні та існують в бездокументарній формі. Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства складає 1250 мінімальних заробітних плат. Всі акціонерні товариства поділяються на публічні акціонерні товариства (ПАТ) та приватні акціонерні товариства (ПрАТ). 

Створення акціонерного товариства здійснюється за такими етапами:

 • Ухвалення зборами засновників рішення про створення акціонерного товариства та про закрите (приватне) розміщення акцій;
 • Подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 • Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
 • Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;
 • Висновок з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій або з реєстратором іменних цінних паперів договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
 • Закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства;
 • Оплата засновниками повної вартості акцій;
 • Затвердження установчими зборами товариства результатів закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників товариства, затвердження статуту товариства, а також прийняття інших рішень, передбачених законом;
 • Реєстрація товариства та його статуту в органах державної реєстрації;
 • Подання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
 • Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
 • Отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;
 • Видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції.

 

Всі етапи з яких складається реєстрація АТ, повинні бути виконані згідно норм та правил, прописаних в законі. Процедура створення підприємства в Україні досить складна та трудомістка. Самостійне проведення реєстрації займе надто багато часу та сил. Тому щоб якнайшвидше легалізувати бізнес, звертайтесь за допомогою до нашого адвокатського об’єднання.

Приватне підприємство (ПП) — це підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання-юридичної особи.

Перше, за чим ПП можна відрізнити від ТОВ, є їх форма власності. На відміну від ТОВ, яке може бути будь-якої форми власності, ПП може створюватися лише на основі приватної власності однієї або кількох фізичних осіб чи юридичної особи.

Приватне підприємство є окремою організаційно-правовою формою, але враховуючи такі важливі критерії, як: 1) особи, які можуть виступати засновниками (учасниками), 2) мінімальна та максимальна їх кількість, 3) мінімальний розмір статутного капіталу, 4) відповідальність учасників за зобов'язаннями юридичної особи, воно має такі самі характеристики, як і ТОВ.

  Порядок створення підприємства складається з декількох етапів:

 • Підготовка статуту та рішення про відкриття ПП.
 • Нотаріальне оформлення вищевказаних документів.
 • Допомога у виборі виду діяльності (згідно з КВЕД).
 • Подання документів до реєстраційної служби.
 • Отримання необхідних документів (виписки з Єдиного державного реєстру про реєстрацію, статуту з відміткою реєстратора, відомостей з ЄДРПОУ).

Всі етапи з яких складається реєстрація підприємства, повинні бути виконані згідно норм та правил, прописаних в законі. Процедура створення підприємства в Україні досить складна та трудомістка. Самостійне проведення реєстрації займе надто багато часу та сил. Тому щоб якнайшвидше легалізувати бізнес, звертайтесь за допомогою до нашого адвокатського об’єднання.

У процесі реєстрації компанії в державний реєстр вноситься цілий спектр даних про неї. Все це реєструється і вказується в документації.

У разі, якщо у вашій фірмі відбулися зміни, як щодо складу засновників, так і назви або адреси, в обов'язковому порядку повинна бути проведена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу.

Звернувшись за допомогою до спеціалістів нашого адвокатського об'єднання, клієнти зможуть заощадити не тільки вільний час, але й кошти.

 

Послуга включає:

 • консультування із загальних питань, які стосуються реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
 • реєстрацію зміни найменування юридичної особи;
 • реєстрацію зміни місцезнаходження юридичної особи;
 • реєстрацію зміни складу учасників юридичної особи;
 • реєстрацію зміни видів діяльності згідно КВЕД юридичної особи;
 • реєстрацію зміни розміру статутного капіталу юридичної особи (збільшення, зменшення, зміна розміру часток, перерозподіл часток);
 • зміна керівника юридичної особи;
 • інші зміни, обумовлені чинним законодавством України або ситуацією на підприємстві.

Установчими документами підприємства називається комплект документів встановленої законом форми, згідно з якими підприємство виникає і діє як суб'єкт права. З точки зору правової природи, установчі документи є локальними нормативними актами, тобто актами, які набувають юридичної сили внаслідок затвердження їх одним або кількома засновниками підприємства.

Форму і зміст установчих документів визначають залежно від видів підприємств загальні закони про підприємства та закони про окремі види підприємств.

Стаття 8 Закону України "Про підприємництво" містить перелік актів, які належать до установчих документів.

По-перше, це рішення одного чи кількох власників або уповноваженого ним (ними) органу про створення підприємства. Якщо власників чи органів два і більше, таким рішенням визначено установчий договір.

По-друге, це статут підприємства.

Стаття 9 Закону України" Про підприємства в Україні" дає перелік обов'язкових відомостей, які необхідно включати до статуту підприємства як одного з його основних установчих актів.
Зміст установчих документів (статутів, установчих договорів) господарських товариств регулюється статтями 4, 37, 51, 65, 67 і 76 Закону України "Про господарські товариства".

Ці статті визначають переліки основних даних, що підлягають включенню до установчих документів товариств окремих видів.

При розробці проектів установчих документів підприємств необхідно керуватися також типовими нормативними актами. Щодо підприємств окремих видів законодавець застосовує типові форми установчих документів (наприклад, Типовий статут державного підприємства, Типовий статут казенного підприємства, Типовий статут закритого акціонерного товариства, Типовий статут відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації державного підприємства).

Установчі документи мають містити обов'язкові дані про підприємство, без яких вони вважаються такими, що не відповідають вимогам законодавства.
Це такі дані:

 • - найменування (завод, фабрика, майстерня тощо) і вид підприємства;
 • - зазначення власника (склад засновників, учасників) та місцезнаходження підприємства;
 • - предмет та цілі діяльності підприємства;
 • - юридичний статус підприємства. Це статті про юридичну особу підприємства, про його майно, про самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банках, про фірмову марку та знак для товарів та послуг, про печатку з найменуванням підприємства. Якщо підприємство має право випускати цінні папери, то таке право теж відноситься до юридичного статусу підприємства;
 • - про склад майна підприємства: перелік фондів (основні, оборотні, інше майно, статутний фонд, резервний фонд, страховий фонд, інші фонди);
 • - порядок утворення майна; порядок розподілу прибутків та покриття витрат;
 • - порядок випуску акцій (щодо акціонерного товариства). Якщо підприємство не є власником майна, включається стаття про те, що майно закріплене за ним на праві повного господарського відання, оперативного управління або оренди;
 • - про перелік органів управління підприємства, порядок їх формування, компетенцію;
 • - про контрольні органи - спостережну раду, ревізійну комісію (ревізора);
 • - про порядок припинення діяльності підприємства: підстави (орган, що приймає рішення про припинення; порядок створення і роботи ліквідаційної комісії; умови розрахунків з бюджетом і кредиторами; розподіл майна, що залишилося).

В установчих документах господарських товариств окремими статтями визначається порядок внесення змін до статуту (вищим органом, за рішенням 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, чи одностайно).

Крім обов'язкових, до установчих документів можуть включатися альтернативні положення, які не повинні суперечити законодавству України.

Це положення, пов'язані з особливостями діяльності підприємства: про трудові відносини, засновані на членстві (колективні підприємства, кооперативи), про раду підприємства (порядок її створення, склад, компетенцію), про інші органи, які реалізують повноваження трудового колективу (раду трудового колективу, профспілковий комітет).

Установчі документи складаються українською мовою. Якщо в роботі державних, громадських органів, підприємств, установ і організацій, що пра­цюють у місцях проживання більшості громадян інших, ніж українська, на­ціональностей, використовуються поряд з українською і їхні національні мови, установчі документи можуть бути складені цими національним мовами.

Установчі документи підписуються засновником (засновниками), прошиваються і нумеруються. Якщо власником (власниками) суб'єкта під­приємницької діяльності є фізична особа (фізичні особи), то її (їхні) підпис (підписи) на установчих документах засвідчується нотаріусом. А якщо за­сновником (засновниками) є юридична особа, то підписи відповідних поса­дових осіб засвідчуються печатками цієї юридичної особи. Установчі доку­менти не повинні містити положень, що суперечать законодавству. Відпо­відальність за відповідність установчих документів законодавству несе влас­ник (власники) або уповноважені ним (ними) органи, які подають докумен­ти для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Загалом, варто підготувати п'ять примірників установчих документів. До органу державної реєстрації оформлені документи подаються в трьох примірниках, з них два — оригінали, а один — нотаріально засвідчена копія. За бажанням заявника орган державної реєстрації може прийняти ще додатково дві-три копії установчих документів для внесення відміток про державну реєстрацію. Ці копії повертаються разом з видачею свідоцтва про державну реєстрацію.

Під час підготовки установчих документів радимо звернутися по до­помогу до юриста, оскільки він знає, як підготувати установчі документи так, щоб врахувати всі вимоги законодавства й відобразити в цих документах інші відомості, що не суперечать законодавству і є важливими для Вас та діяльності майбутнього підприємства.

Загальні збори акціонерів є найвищим органом управління в акціонерному товаристві, і низка питань віднесена до виключної компетенції загальних зборів, саме тому часто виникає нагальна необхідність скликання та проведення загальних зборів. Загальні збори акціонерів поділяються на річні (чергові) та позачергові. Черговими (річними) вважаються збори, що проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком, а відповідно всі інші збори акціонерко товариства є позачерговими.

Від правильності організації загальних зборів, залежить безпосереднє проведення та можливість прийняття рішень на самих зборах. При проведенні загальних зборів важливо дотриматись всіх приписів законодавства, у протилежному випадку на акціонерне товариство, а також на його посадових осіб Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку можуть бути накладені штрафи, та існує ризик подання позову до товариства не вдоволеними акціонерами.

АО «Український правовий стандарт» надає повний спектр послуг з організації та проведення загальних зборів акціонерів, а саме:

 • Розробка порядку денного загальних зборів акціонерів;
 • Підготовка повідомлень акціонерів про проведення загальних зборів (підготовка тексту персональних повідомлень про проведення загальних зборів та їх розсилання акціонерам);
 • Публікація про проведення загальних зборів (підготовка тексту публікації про проведення загальних зборів та здійснення публікацій);
 • Розміщення повідомлення про проведення загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР;
 • Підготовка бюлетенів для голосування з проектами рішень;
 • Виконання функцій реєстраційної комісії (Проведення реєстрації акціонерів перед початком загальних зборів);
 • Виконання функцій лічильної комісії;
 • Виконання функцій головуючого (ведучого) загальних зборів;
 • Проведення загальних зборів;
 • Підготовка та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів (протоколу реєстраційної комісії, протоколу про підсумки голосування);
 • Інші послуги, пов'язані з підготовкою та проведенням загальних зборів.

Ми організовуємо підготовку та проведення Загальних зборів «під ключ» - тобто повний комплекс послуг від підготовки повідомлення до оформлення протоколів.

За вашим бажанням ми можемо виконати лише окремі функції, наприклад безпосереднє проведення загальних зборів, підготовка протоколів, здійснення публікацій.

Для отримання більш детальної інформації, або для замовлення послуги зателефонуйте або напишіть нам листа.

Торгова марка – це позначення, яке служить для відмінності товарів (послуг) одних осіб від товарів (послуг) інших осіб. Торгова марка може включати слова, імена, літери, цифри, зображення, колір, а також будь-яку їхню комбінацію.

«Торгова марка» – юридичний термін, який в побуті має також ряд широко поширених синонімів:

 • торговий знак
 • товарний знак
 • ТМ
 • trademark
 • trade mark
 • логотип.

Для того щоб торгова марка належала саме Вам, її необхідно зареєструвати у встановленому законом порядку.

Що можна зареєструвати в якості торгової марки?

Торговою маркою може бути словесне зображення (слово, набір букв, словосполучення ), зображення (малюнок, значок) або поєднання слова із зображенням.

Говорячи коротко про процедуру реєстрації права на знак на товари та послуги можна виділити два основних етапи:

перший - попередній пошук на тотожність і схожість торгової марки / торгового знака;

другий - підготовка, подача заявки на реєстрацію торгової марки / торгового знака і власне отримання свідоцтва.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Торгова марка може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Право власності на торговельну марку / торговий знак засвідчується свідоцтвом. Термін дії свідоцтва становить 10 років, починаючи з дати подачі в відомство заявки на реєстрацію торгової марки / торгового знака з правом продовження терміну дії свідоцтва щоразу на 10 років.

У разі, якщо Ви маєте намір зареєструвати своє право на знак, фахівці АО «Український правовий стандарт»  забезпечать супровід і необхідне консультування.

замовити консультацію

Український правовий стандарт
адвокатське об'єднання

Як нас знайти:

Адреса:
02149, м. Київ, просп. Бажана, буд.26, оф.165
Телефон:
+38 (044) 355 59 10; 0 800 211 943
e-mail:
[email protected]

Графік роботи об’днання:

понеділок – п’ятниця, з 9:00 до 18:00

субота, неділя – вихідні.

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial